1. คุณสมชาย ศิริสมฤทัย

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

2. คุณชัยรัตน์ ธรรมพีร

รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3. คุณสุพัฒน์ กรชาลกุล

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

4. คุณกาญจนา ปิยสาธิต

ประธานคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

5. คุณอมร จุฬาลักษณากูล

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

7. คุณเจนยุทธ ทองใบใหญ่

กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน