ข้อตกลง และเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ของ บริษัท บิลท์ แลนด์  จำกัด (มหาชน) (“บิลท์ แลนด์”)

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์นี้ ซึ่งจัดทำและดำเนินการโดย บิลท์ แลนด์

โดยการคลิ๊ก ตกลง ท่านผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ยอมรับว่าจะต้องถูกผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขในเว็บไซต์นี้ ดังนั้นโปรดอ่าน ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ด้วยความระมัดระวังก่อนทำธุรกรรมใดๆ บนเว็บไซต์นี้ เพื่อจุดประสงค์ ในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ให้คำว่า “เว็บไซต์” หมายถึง เว็บไซต์และ ที่จัดทำขึ้นและดำเนินการโดย บิลท์ แลนด์ ซึ่งอาจจะมีการเชื่อมต่อ กับเว็บไซต์อื่นๆ ในเครือข่ายของบิลท์ แลนด์ และเว็บไซต์อื่นๆ ของบุคคลภายนอกก็ได้

กรุณาอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์นี้ให้ละเอียดก่อนเข้าใช้งานเว็บไซต์ และถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ก่อนเข้าใช้งานเว็บไซต์

การใช้งานเว็บไซต์

เว็บไซต์นี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้เป็นครั้งคราว ดังนั้นผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ ควรจะเข้ามาอ่านรายละเอียดเสมอๆ เพื่อช่วยให้ท่านได้ทราบข้อมูลข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการที่เป็นปัจจุบันอยู่ตลอด

เว็บไซต์นี้ประกอบไปด้วยข้อความ, เนื้อหา, โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์, รูปภาพ, วีดีโอ, เสียง, หรือภาพกราฟฟิกทั้งหลาย ท่านยอมรับว่า ทุกสิ่งที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์นี้ ได้รับความคุ้มครองในด้านลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ว่า เป็นของบิลท์ แลนด์  โดยจำกัดการเข้าใช้งาน ห้ามทำซ้ำ, แก้ไข และ/ หรือนำข้อมูล เนื้อหา, โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์, รูปภาพ, วีดีโอ, เสียง, หรือภาพกราฟฟิกทั้งหลายไปเผยแพร่ที่อื่น โดยยังไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบิลท์ แลนด์ ก่อน

เครื่องหมายการค้า และโลโก้ ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์นี้ มีทั้งจดทะเบียนและยังไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ห้ามใช้หรือลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้า โลโก้ ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด และท่านยอมรับว่า เจ้าของเครื่องหมายการค้า โลโก้สามารถดำเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมายกับท่านอย่างถึงที่สุด

ท่านตกลงว่าท่านจะไม่ใช้เว็บไซต์นี้ หรือบริการของเว็บไซต์ ดำเนินการใดๆ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของลูกค้าหรือผู้ลงโฆษณาหรือบุคคลใดๆ

ท่านตกลงจะไม่กระทำการสิ่งต่างๆ เหล่านี้ คือ : การใช้ซอฟต์แวร์อัตโนมัติ (bots) , เจาะระบบฐานข้อมูล, แก้ไขดัดแปลง หรือการปรับเปลี่ยนการเข้าถึงข้อมูลด้วยซอฟต์แวร์อื่นๆ, การรวบรวมข้อมูลหรือเก็บข้อมูลจากบริการของบิลท์ แลนด์ และ/ หรือคัดลอกทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ทำสำเนา บันทึกข้อมูลและบริการอื่นๆ โดยเด็ดขาด

ท่านตกลงจะไม่กระทำการใช้ซอฟต์แวร์ใดๆ ในการนำข้อมูลและบริการส่วนหนึ่งส่วนใดของบิลท์ แลนด์ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด

เกี่ยวกับข้อมูลในเว็บไซต์

บิลท์ แลนด์ ใช้ความพยายามอันสมควรอย่างเต็มที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ล่าสุด ถูกต้องอยู่ตลอดเวลา อย่างไรก็ตามบิลท์ แลนด์ไม่รับประกันหรือรับรองความเที่ยงตรงของข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งบิลท์ แลนด์จะไม่ยอมรับ หรือรับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใดๆ หรือการละเลยเนื้อหาในเว็บไซต์นี้

การจัดส่งข้อมูลในเว็บไซต์

ท่านยอมรับว่าข้อมูลทุกชนิดที่ท่านจัดส่งให้บิลท์ แลนด์ ถือว่าเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความลับ และไม่สงวนสิทธิแต่อย่างใด ทุกสิ่งที่ได้จัดส่งเผยแพร่หรือโพสต์ประกาศ บิลท์ แลนด์หรือบริษัทในเครือสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

ท่านยอมรับและยืนยันว่าข้อมูลที่ท่านได้โพสต์ลงเว็บไซต์บิลท์ แลนด์ ไม่ได้เป็นการละเมิดสิทธิจากบุคคลที่สามรวมถึง ลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า, ความเป็นส่วนตัว หรือสินทรัพย์ที่เป็นสิทธิส่วนบุคคลอื่น ท่านยินยอมเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลและผลจากการแสดงหรือเปิดเผยข้อมูลทั้งหมด แต่เพียงผู้เดียว

เมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์นี้ท่านยินยอมให้ บิลท์ แลนด์รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่านและการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน และ/หรือบิลท์ แลนด์มีสิทธิในการใช้ข้อมูลดังกล่าวตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของบิลท์ แลนด์

การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ

เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ การเชื่อมต่อต่างๆ นั้น เพียงเพื่อช่วยให้ท่านค้นหาเว็บไซต์ บริการ และ/ หรือ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้สะดวกและรวดเร็ว และท่านรับทราบว่า บิลท์ แลนด์ไม่อาจจะควบคุม รับรองยืนยันความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือหรือรับผิดชอบในเนื้อหาของเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก หรือการเชื่อมต่อใดๆ ที่บรรจุอยู่ในเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก การตัดสินใจว่าบริการ และ/ หรือผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์ทั้งหลายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของท่านหรือไม่นั้น เป็นความรับผิดชอบของท่านเอง บิลท์ แลนด์ไม่สามารถควบคุมและจะไม่รับผิดชอบเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้นอย่างใดทั้งสิ้น และบิลท์ แลนด์ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการรับรอง การกำหนดหรือให้การรับประกันใดๆ ดังนั้น บิลท์ แลนด์ จึงไม่ต้องรับภาระค่าเสียหายที่เกี่ยวพันกับเจ้าของ หรือผู้ดำเนินงานของเว็บไซต์ใดๆ (รวมทั้งความเสียหายที่เกิดจากข้ออ้างใดๆ ก็ตามที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามนั้น )

บิลท์ แลนด์ไม่อนุญาตให้ใส่ลิ้งก์หรือทำการเชื่อมต่อที่ไม่ได้รับอนุญาตในเว็บไซต์นี้

การปฏิเสธความรับผิดและข้อจำกัดความรับผิด

ท่านยอมรับว่า เมื่อท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์นี้แล้ว ท่านยอมรับความเสี่ยงโดยส่วนตัว ท่านรับผิดชอบสำหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จะเกิดขึ้น(ถ้ามี) จากการเข้าใช้งานของท่าน บิลท์ แลนด์, กรรมการของบริษัท, พนักงานบริษัท หรือตัวแทนอื่นๆ ของบริษัท ปราศจากความรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ต่อความสูญเสีย, ค่าใช้จ่าย, การเรียกร้องหรือความต้องการใดๆ ไม่ว่าจะโดยตรง, โดยอ้อม, การชดเชยหรือผลเสียหายที่เกิดขึ้น, ความเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ของท่าน หรือข้อมูลเนื้อหา, ส่วนประกอบหรือผลิตภัณฑ์ที่รวมอยู่บนเว็บไซต์นี้

หลักเกณฑ์เหล่านี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย หากเกิดข้อพิพาทใดๆ จะได้รับการตัดสินชี้ขาดโดยศาลยุติธรรมแห่งประเทศไทย

การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไข

การดำเนินของธุรกิจของบิลท์ แลนด์ ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นนโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ รวมถึงหลักเกณฑ์ในการลงโฆษณาของบิลท์ แลนด์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นครั้งคราว บิลท์ แลนด์แนะนำให้ท่านตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามว่าบิลท์ แลนด์มีการแก้ไข หรือเพิ่มข้อกำหนดใดๆ