ข้อมมูลบริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหาชน)
investor

ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท บริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์ :  
ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจหลักประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 96 หมู่ 4 ซ.แจ้งวัฒนะ – ปากเกร็ด 17 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
เลขทะเบียนบริษัท : 0107556000370
ปีที่ก่อตั้ง : ปี พ.ศ. 2552
ทุนจดทะเบียน : ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 300 ล้านบาท (ชำระเต็ม)
โทรศัพท์ : 0-2584-2013
โทรสาร : 0-2584-2015
Home Page : www.builtland.co.th

 

บริษัทย่อยที่ บมจบิลท์ แลนด์ ถือหุ้นโดยตรง

ชื่อและที่ตั้งบริษัท ประเภทกิจการ ทุนชำระแล้ว สัดส่วนการถือหุ้น(ร้อยละ)

บริษัท บิลท์ ฮาร์ท จำกัด

ธุรกิจบริหารอาคารนิติบุคคล และตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท 100

บริษัท บิลท์ แลนด์
ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท

100

*ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2561

     

ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท

บริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ :

 

ประเภทธุรกิจ :

ประกอบธุรกิจหลักประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ :

เลขที่ 96 หมู่ ซ.แจ้งวัฒนะ – ปากเกร็ด 17

ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

เลขทะเบียนบริษัท :

0107556000370

ปีที่ก่อตั้ง :

ปี พ.ศ. 2552

ทุนจดทะเบียน :

ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 400 ล้านบาท (ชำระเต็ม)

โทรศัพท์ :

0-2584-2013

โทรสาร :

0-2584-2015

Home Page :

www.builtland.co.th

บริษัทย่อยที่บริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นโดยตรง

ชื่อบริษัท

ประเภทกิจการ

ทุนชำระแล้ว

สัดส่วน

การถือหุ้น

(ร้อยละ)

บริษัท บิลท์ ฮาร์ท จำกัด

ธุรกิจบริหารอาคารนิติบุคคล และตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

ทุนจดทะเบียน ล้านบาท

99.97%

บริษัท บิลท์ แลนด์
ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท

99.99%

*ข้อมูล ณ วันที่ มีนาคม พ.ศ. 2563

company profile
Scroll Up