ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท

บริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ :

 

ประเภทธุรกิจ :

ประกอบธุรกิจหลักประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ :

เลขที่ 96 หมู่ ซ.แจ้งวัฒนะ – ปากเกร็ด 17

ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

เลขทะเบียนบริษัท :

0107556000370

ปีที่ก่อตั้ง :

ปี พ.ศ. 2552

ทุนจดทะเบียน :

ณ วันที่ พฤษภาคม 2560

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 300 ล้านบาท (ชำระเต็ม)

โทรศัพท์ :

0-2584-2013

โทรสาร :

0-2584-2015

Home Page :

www.builtland.co.th

บริษัทย่อยที่บริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นโดยตรง

ชื่อบริษัท

ประเภทกิจการ

ทุนชำระแล้ว

สัดส่วน

การถือหุ้น

(ร้อยละ)

บริษัท บิลท์ ฮาร์ท จำกัด

ธุรกิจบริหารอาคารนิติบุคคล และตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

ทุนจดทะเบียน ล้านบาท

100

บริษัท บิลท์ แลนด์
ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท

100

*ข้อมูล ณ วันที่ มีนาคม พ.ศ. 2563

company profile
Scroll Up