ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท

บริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ :

 

ประเภทธุรกิจ :

ประกอบธุรกิจหลักประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ :

เลขที่ 96 หมู่ ซ.แจ้งวัฒนะ – ปากเกร็ด 17

ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

เลขทะเบียนบริษัท :

0107556000370

ปีที่ก่อตั้ง :

ปี พ.ศ. 2552

ทุนจดทะเบียน :

ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 400 ล้านบาท (ชำระเต็ม)

โทรศัพท์ :

0-2584-2013

โทรสาร :

0-2584-2015

Home Page :

www.builtland.co.th

บริษัทย่อยที่บริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นโดยตรง

ชื่อบริษัท

ประเภทกิจการ

ทุนชำระแล้ว

สัดส่วน

การถือหุ้น

(ร้อยละ)

บริษัท บิลท์ ฮาร์ท จำกัด

ธุรกิจบริหารอาคารนิติบุคคล และตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

ทุนจดทะเบียน ล้านบาท

99.97%

บริษัท บิลท์ แลนด์
ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท

99.99%

*ข้อมูล ณ วันที่ มีนาคม พ.ศ. 2563

company profile