คุณชัยรัตน์ ธรรมพีร

คุณชัยรัตน์

คุณชัยรัตน์ ธรรมพีร

รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ข้อมูลการศึกษา 
ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Angelo State University, TEXAS, U.S.A.
ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ข้อมูลการทำงาน 
ปัจจุบันกรรมการสมาคม
สมาคมอาคารชุดไทย
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหาชน)
 กรรมการบริษัท
บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด
 กรรมการบริษัท
บริษัท สแควร์ ริทซ์ พลาซ่า จำกัด
Scroll Up