คุณถิรชัย จารุวนากุล

คุณถิรชัย

คุณถิรชัย จารุวนากุล

กรรมการบริษัท

ข้อมูลการศึกษา 
ปริญญาโทบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข้อมูลการทำงาน 
ปัจจุบันประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน และบัญชี
บริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหาชน)
2559 – 2560ผู้อำนวยการ
Transaction Advisory Services /
EY Corporate Advisory Services Limited
2555 – 2557Commercial Director
บริษัท ไวท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2549 – 2555Financial Controller
บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน)
Scroll Up