คุณสมชาย ศิริสมฤทัย

คุณสมชาย

คุณสมชาย ศิริสมฤทัย

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

ข้อมูลการศึกษา 
ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
กฎหมายปกครอง รุ่นที่ 5 มูลนิธิศาลปกครอง
ปริญญาตรีรัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ข้อมูลการทำงาน 
ก.พ. 60- พ.ย. 61กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการการบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ตาม พรฎ จัดตั้งสถาบันฯ พ.ศ. 2554
ปี 59 – พ.ย. 61กรรมการผู้ทรุงคุณวุฒิ
คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางตามพรบ.จัดรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม พ.ศ. 2558
แล้วเสร็จภารกิจคณะทำงาน
คณะกรรมการยกร่างประมวลกฎหมายป่าไม้ ในคณะกรรมการฯ ปฏิรูปกฎหมายฯ
2555 – 2559ผอ.สํานักแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
สํานักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 
Scroll Up