คุณสุพัฒน์ กรชาลกุล

คุณสุพัฒน์

คุณสุพัฒน์ กรชาลกุล

กรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

ข้อมูลการศึกษา 
ปริญญาตรีบัญชีบัณทิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข้อมูลการทำงาน 
2560 – ปัจจุบันรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
2555 -2559กรรมการบริหาร
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
Scroll Up