คุณอชิตศักดิ์ บรรจงโพธิ์กลาง

คุณอดิศักดิ์

คุณอชิตศักดิ์ บรรจงโพธิ์กลาง

กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

ข้อมูลการศึกษา 
ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ข้อมูลการทำงาน 
ปัจจุบันกรรมการผู้จัดการ
บริษัท สำนักกฎหมายธีรคุปต์ จำกัด
 กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายธีรคุปต์ จำกัด
 กรรมการ
บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Scroll Up