คุณอมร จุฬาลักษณากูล

คุณอมร

คุณอมร จุฬาลักษณากูล

กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

ข้อมูลการศึกษา 
ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Ashland University
ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ข้อมูลการทำงาน 
2559 – ปัจจุบันประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริษัท
AIM REIT Management Co., Ltd.
2557 – 2559กรรมการผู้จัดการ
TICON Management Co., Ltd.
2546 – 2557Senior Vice President, Corporate Client Solution /
Investment Banking Group Bank Thai Public Co., Ltd.(2546 – 2552)/ CIMB Thai (2552 – ต้นปี 2557)
2545 – 2546Vice President
PPKD Enterprise Co., Ltd.
Scroll Up