คุณเจนยุทธ ทองใบใหญ่

คุณเจนยุทธ

คุณเจนยุทธ ทองใบใหญ่

กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ข้อมูลการศึกษา 
ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ข้อมูลการทำงาน 
2547 – 2560  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จำกัด
Scroll Up