วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

ความเชื่อของ บิลท์ แลนด์ ที่บิลท์แลนด์ เราเชื่อว่าครอบครัวที่เปี่ยมด้วยความสุข คือจุดเริ่มต้นของสังคมที่ดี เราจึงมุ่งมั่น ที่จะพัฒนาการออกแบบ และส่งมอบบ้านคุณภาพให้ตอบสนองกับทุกชีวิต และพร้อมดูแลด้วยบริการที่ใส่ใจ เพื่อร่วมสร้างชุมชนแห่งความสุข อบอุ่นและปลอดภัย เปรียบเสมือนดั่งเพื่อนแท้ตลอดไป

“Built for Better Life by Built Land”

 

VISION : วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นที่จะพัฒนาในทุกมิติ เพื่อจะเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภายใต้หลักบรรษัทภิบาล ที่ส่งมอบสินค้าและบริการที่ดี ตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้าเป็นสำคัญ เพื่อยกมาตรฐานความเป็นอยู่ของลูกค้าให้ดีขึ้น

 

MISSION : พันธกิจ

เราจะพัฒนาโครงการ ที่เน้นด้านการออกแบบและคุณภาพเพื่อส่งมอบที่อยู่อาศัย ให้ตอบสนองกับทุกชีวิตพร้อมดูแลด้วยบริการที่ใส่ใจ เพื่อร่วมสร้างชุทชนแห่งความสุข และปลอดภัย โดยการกำกับดูแลกิจการให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ความถูกต้องโปร่งใส และมีจริยธรรมที่ดี โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในกิจการเป็นหลัก