ประกาศเลื่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประกาศเลื่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

         ตามที่คณะกรรมการบริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 27 เมษายน 2563 นั้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัจจุบันอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งไม่อาจคาดการณ์ได้ว่าจะมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นหรือไม่เพียงใด บริษัทฯ ตระหนักถึงความปลอดภัยของท่านผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 จึงมีมติ อนุมัติให้เลื่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สิ้นสุดลงหรือคลี่คลายลง คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณากำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นใหม่ที่เหมาะสม และแจ้งกำหนดวันประชุมดังกล่าวพร้อมทั้งระเบียบวาระการประชุมให้ทราบอีกครั้ง