ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 100,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 400,000,000 บาท โดยออกหุ้นสำมัญใหม่จำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 100,000,000 บาท ตามรายละเอียดแบบแผนการเพิ่มทุน (53-4)

รายละเอียด

Scroll Up