ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

 

ด้วยที่ ประชุมคณะกรรมการของ บริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น.

ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 96 หมู่ที่ 4 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 17

ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120