มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 13.00  น. มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 400,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวมทั้งสิ้น 100,000,000 บาท และมีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ที่บริษัทจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น