วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date)

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยกำหนดให้วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยบริษัทฯ จะกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และชำระเงินค่าหุ้นในระหว่างวันที่ 26 – 30 ตุลาคม 2563 (รวม 5 วันทำการ)
Scroll Up