แจ้งวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุม บริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหาชน) 

(สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 96 หมู่ 4 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 17 ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120