แจ้งมติผู้ถือหุ้นเรื่องแต่งตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่ง และแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก

บริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565 ได้มีมติดังนี้ อนุมัติแต่งตั้ง (1) นางกาญจนา  ปิยสาธิต (2) นายถิรชัย  จารุวนากุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิม และเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และ (3) นายวิลาศ ปิลกศิริ เป็นกรรมการ และดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก