ข้อมมูลบริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหาชน)
investor

ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท บริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์ :  
ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจหลักประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 96 หมู่ 4 ซ.แจ้งวัฒนะ – ปากเกร็ด 17 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
เลขทะเบียนบริษัท : 0107556000370
ปีที่ก่อตั้ง : ปี พ.ศ. 2552
ทุนจดทะเบียน : ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 300 ล้านบาท (ชำระเต็ม)
โทรศัพท์ : 0-2584-2013
โทรสาร : 0-2584-2015
Home Page : www.builtland.co.th

 

บริษัทย่อยที่ บมจบิลท์ แลนด์ ถือหุ้นโดยตรง

ชื่อและที่ตั้งบริษัท ประเภทกิจการ ทุนชำระแล้ว สัดส่วนการถือหุ้น(ร้อยละ)

บริษัท บิลท์ ฮาร์ท จำกัด

ธุรกิจบริหารอาคารนิติบุคคล และตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท 100

บริษัท บิลท์ แลนด์
ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท

100

*ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2561

     
Scroll Up