โฟร์แมน (งานสถาปัตย์)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1 . ตรวจสอบและดูแลประสานงานก่อสร้างภายในโครงการให้เรียบร้อย

2 . ควบคุมดูแลงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามแผนงาน และมีมาตรฐาน

คุณสมบัติ

1. เพศชาย อายุ 25 – 35 ปี

2. วุฒิการศึกษาปวส.- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม โยธา และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

3. มีประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป

4. มีความรับผิดชอบ มีความตั้งใจในการทำงาน

สวัสดิการ

  • กองทุนประกันสังคม
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ชุดฟอร์มพนักงาน
  • โบนัสประจำปี
  • เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต
  • เงินช่วยเหลือกรณี บิดา มารดา บุตร ธิดา และคู่สมรส ถึงแก่กรรม
  • เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานมงคลสมรส
  • ประกันกลุ่ม
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี