Company Profile

บริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหาชน) “บริษัท” จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2552 ภายใต้การถือหุ้นของ บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท และได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 40 ล้านบาท ในปีเดียวกัน และเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554 ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 60 ล้านบาท เป็น 100 ล้านบาท


ต่อมาเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2555 ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 100 ล้านบาท เป็น 200 ล้านบาทเพื่อชำระหนี้เงินกู้ยืมระหว่างบริษัท ในปี 2556 บริษัท ได้แปรสภาพเป็น บริษัท (มหาชน)  และเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 100 ล้านบาท รวมเป็น 300 ล้านบาท เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2556 เพื่อขยายการลงทุน และเตรียมความพร้อมการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จนเมื่อ 31 พฤษภาคม 2560 ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น โดยมีกลุ่มคุณชัยรัตน์ ธรรมพีร เข้าถือหุ้นใหญ่แทน บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) และได้ดำเนินธุรกิจพร้อมปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อดำเนินโครงการต่อพร้อมรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต

slideG
slideF
slideE
slideD
slideC
slideB
slideA
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow