วิศวกร

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 

– วางแผนงานก่อสร้าง
– ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง
– ควบคุมงานก่อสร้างโครงการต่างๆ ของทางบริษัทฯ

 

คุณสมบัติ

– เพศชาย อายุ 25 – 35 ปี
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
– มีประสบการณ์ทำงาน 2 ปี 
– มีความสุภาพเรียบร้อย  มนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน อดทน 

สวัสดิการ

  • กองทุนประกันสังคม
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ชุดฟอร์มพนักงาน
  • เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต
  • เงินช่วยเหลือกรณี บิดา มารดา บุตร ธิดา และคู่สมรส ถึงแก่กรรม
  • เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานมงคลสมรส
  • ประกันกลุ่ม
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี